Ogłoszenia

Zapytanie o informację w związku z implementacją Edukacyjnej Sieci Antysmogowej

I. OGŁASZAJĄCY

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (zwana dalej „NASK”),

Adres siedziby: 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12

strona www.nask.pl, e-mail nask@nask.pl

godziny pracy: 8:00-17:00

 

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA

Przedmiotowe Zapytanie jest prowadzone w związku z implementacją projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (zwanej dalej „ESA”). ESA to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowy Instytut Badawczy NASK.   Celem programu jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jego jakość. Szkoły - jako instytucje kształcące młodzież i dzieci oraz ważne ośrodki opinii i edukacji dla społeczności lokalnej - są właśnie tym miejscem, w którym tę wiedzę należy upowszechniać i pomagać w rozumieniu wyzwań i problemów, mających wpływ na życie społeczności lokalnej.

Celem Zapytania jest zebranie przez NASK PIB informacji na temat dostępnych na rynku systemów do pomiaru zanieczyszczeń powietrza.

Zapytane o informacje dotyczy:

 1. Specyfikacji technicznej, dostępnych na rynku, mierników jakości powietrza; 
 2. Dostępnych rozwiązań prezentacji wyników pomiarów na wyświetlaczach LED i serwerach zewnętrznych;
 3. Możliwości wykorzystania dostępnych na rynku, mierników jakości powietrza w implementacji projektu sieci ESA..

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA

Zapytanie jest procesem otwartym i może w nim uczestniczyć każdy podmiot . Aby wziąć udział w Zapytaniu o informację należy wypełnić i odesłać do NASK PIB Zgłoszenie stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania o informację. Do Zgłoszenia należy również załączyć Specyfikację techniczną mierników jakości powietrza stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. NASK PIB wymaga aby w specyfikacji technicznej wskazać posiadane aktualnie cechy mierników jakości powietrza, opis sugerowanych rozwiązań, opis rozwiązań alternatywnych lub możliwości implementacji brakującego rozwiązania w formie uwag.  Wypełnione załączniki należy przesłać, w formie elektronicznej w formacie .pdf, na adres e-mail:  kontakt@esa.nask.pl z opisem w tytule „Zapytanie o Informację ESA” w terminie do dnia 29.06.2018 r.

NASK PIB zastrzega możliwość zmiany terminu do przesyłania zgłoszeń.

IV. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Zapytanie o informację realizowane jest w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych Wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.
 2. Zapytanie o informację prowadzone będzie w formie wymiany korespondencji i indywidualnych spotkań w siedzibie lub biurze NASK PIB.
 3. Zapytanie o informację  prowadzone będzie w języku polskim.
 4. Zapytanie o informację nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest dialogiem technicznym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Za udział w procesie Zapytania o informację, potencjalni Wykonawcy w nich uczestniczący nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów.
 6. W przypadku gdy informacje przekazywane NASK PIB przez uczestników Zapytania stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.), powinny one być wyraźnie zastrzeżone przez podmiot udostępniający tj. uczestnika Zapytania, nie później niż wraz z przekazaniem informacji NASK PIB. Uczestnik Zapytania musi zastrzec na piśmie, że przekazywane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
 7. Przystąpienie przez dany podmiot do Zapytania o informację  jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie przez NASK PIB przekazywanych informacji, do zastosowania w szczególności przy budowie i eksploatacji sieci ESA.
 8. NASK PIB może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia Zapytania o informację z wybranym uczestnikiem, jeżeli uzna, iż przekazywane przez niego informacje nie są przydatne do osiągnięcia celu Zapytania.
 9. NASK PIB zastrzega sobie prawo do zakończenia Zapytania o informację na każdym etapie bez podania przyczyn.
 10. Przystąpienie do Zapytania o informację nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych Wykonawców w przyszłych postępowaniach zakupowych organizowanych przez NASK PIB.
 11. Ogłoszenie i prowadzenie Zapytania o informację nie zobowiązuje NASK PIB do przeprowadzenia jakichkolwiek postępowań zakupowych ani do zawarcia jakichkolwiek umów dot. przedmiotu Zapytania.

Medatdane

Data publikacji 20.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
NASK BIP
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Gajewska-Pol
do góry