Ogłoszenia

Ogłoszenie – zapytanie o ofertę zakupu składnika majątku

Warszawa, dnia 23.05.2024 r.


ZAPYTANIE O OFERTĘ ZAKUPU SKŁADNIKA MAJĄTKU
 

Sprzedający:
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kolska 12
01-045 Warszawa
KRS: 0000012938
NIP: 5210417157


Przedmiot sprzedaży:
Sprzedaży podlega szafa telekomunikacyjna typu outdoor z systemem chłodzenia (oznaczenie N-2402-A). Szafa jest zainstalowana na wysokości 240 m na kominie w miejscowości Moszna. Szafa ma rozmiary zewnętrzne 1154 x 609 x 2 100 mm. Zamki w drzwiach szafy są uszkodzone. W załączeniu zdjęcia szafy wykonane po demontażu urządzeń sieciowych.
Cena wywoławcza: 500,00 zł netto.
 

Warunki składania ofert zakupu:
1. Termin składania ofert zakupu: do 28.05.2024 r. do godz. 12:00.
2. Miejsce składania ofert zakupu: drogą elektroniczną na adres zamowienia.publiczne@nask.pl.
3. Wymaga się, aby oferty zakupu zostały złożone w postaci elektronicznej z zachowaniem formy dokumentowej (art. 772 i 773 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) lub elektronicznej (art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Wzór oferty zakupu stanowi załącznik nr 1 do Zapytania.
4. Sprzedaży dokonuje się tej osobie/podmiotowi, który złoży ofertę zakupu opiewającą na najwyższą cenę, o ile cena ta jest nie mniejsza niż cena wywoławcza. Oferty zakupu opiewające na cenę niższą niż cena wywoławcza nie będą rozpatrywane.
5. W przypadku, gdy Sprzedający otrzyma więcej niż jedną ofertę zakupu i oferty te będą opiewały na najwyższą zaoferowaną cenę, sprzedaży dokona się tej osobie / temu podmiotowi, który złożył ofertę zakupu wcześniej. O momencie złożenia oferty zakupu decyduje moment jej wpływu na serwer pocztowy Sprzedającego.
6. W przypadku złożenia przez jedną osobę/podmiot więcej niż jednej oferty zakupu w terminie jw., rozpatrywana będzie tylko oferta zakupu złożona najwcześniej.
 

Zawarcie umowy sprzedaży:
Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie zawrzeć ze Sprzedającym umowę na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania.
Sprzedający zastrzega możliwość rezygnacji ze sprzedaży ww. przedmiotu na każdym etapie niniejszej procedury!
Załącznik nr 1 do Zapytania
 

OFERTA ZAKUPU

Dotyczy: sprzedaży szafy telekomunikacyjnej typu outdoor z systemem chłodzenia (oznaczenie N-2402-A).
Dane osoby / podmiotu oferującego zakup: Imię i nazwisko osoby / nazwa (firma) podmiotu
Adres siedziby
Dane kontaktowe
Oferuję/-my zakup przedmiotu sprzedaży za cenę .......................... zł netto.
Załącznik nr 2 do Zapytania


Widok z zewnątrz