Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM DOTYCZĄCYM USŁUGI UTRZYMANIA PORTALI EDUKACYJNYCH

I. OGŁASZAJĄCY

NASK Państwowy Instytut Badawczy,

01-045 Warszawa, ul. Kolska 12

strona www.nask.pl, e-mail nask@nask.pl telefon 22 380 82 00,

godziny pracy: 8:00-17:00

II. CEL I PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO

Celem Dialogu jest zebranie przez NASK informacji dotyczących dostępnych na rynku rozwiązań technicznych i organizacyjnych w celu przeprowadzenia postepowania na zakup usługi utrzymania portali edukacyjnych.

Dialog zakłada przeprowadzenie konsultacji w zakresie przekazania docelowego utrzymania portali edukacyjnych i będzie realizowany na podstawie przekazanych przez Zamawiającego materiałów, w tym dokumentacji systemów informatycznych, dokumentów opisujących infrastrukturę Zamawiającego oraz przyznanych przez Zamawiającego dostępów do systemów informatycznych i infrastruktury.

III. ZAKRES INFORMACJI, KTÓRE ZAMAWIAJĄCY CHCE UZYSKAĆ OD UCZESTNIKÓW DIALOGU

W trakcie prowadzonego dialogu Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawców następujących informacji:

- określenie szacunkowej wartości zamówienia w odniesieniu do prac utrzymaniowych oraz rozwojowych,

- szacowanej liczby osób realizujących przedmiotowe usługi w poszczególnych obszarach tj. w zakresie utrzymania Systemu oraz w zakresie rozwoju Systemu (prace zlecone).

- określenie wymogów technicznych i organizacyjnych dotyczących zamówienia w następujących zagadnieniach:

Zagadnienie 1: Portale (System/y)

Rozpatrywane rozwiązania zostaną zbadane pod kątem świadczenia usługi kompleksowego utrzymania środowisk portali edukacyjnych. System to zbiór powiązanych ze sobą portali, mających za zadanie wsparcie komunikacji zewnętrznej dla projektów edukacyjnych. W ramach środowiska należy wyróżnić m.in. następujące komponenty:

 1. OSE
 2. Moje OSE
 3. ITSzkoła
 4. OSE Hero
 5. Kongres OSE
 6. ESA
 7. EduESA
 8. OlimpiadaESA
 9. Portal edukacyjny
 10. Bezpieczni w sieci

Na potrzeby realizacji poszczególnych funkcjonalności środowisko portali  jest zintegrowane z systemami wewnętrznymi Zamawiającego.

Zagadnienie 2. Wykonanie inwentaryzacji Systemu przed rozpoczęciem świadczenia Usługi Utrzymania.

Zagadnienie 3. Szczegółowy zakres Usług Utrzymania.

Zagadnienie 4. Zdobyte doświadczenia i referencje z wcześniej realizowanych usług utrzymania portali internetowych.

Zagadnienie 5. Prace zlecone.

Przedmiotem wykonywanych czynności w ramach Prac Zleconych dotyczyć będą  m.in. rozbudowy Systemu oraz realizacje zmian i modyfikacji zgłoszonych przez Zamawiającego, w tym prac w zakresie wdrożenia nowych funkcjonalności i integracji. 

IV. WYMAGANIA STAWIANE DLA WYKONAWCY:

Dialog techniczny jest procesem otwartym dla wszystkich oferujących usługi utrzymania portali internetowych.  Niemniej jednak w celu lepszego określenia potencjalnych uczestników dialogu NASK podaje następujące wymagania kierunkowe:

 1. doświadczenie: w ciągu ostatnich 3 lat realizacja 3 projektów polegających na świadczeniu usług utrzymania i rozwoju środowisk typu portale internetowe o wartości każdego projektu nie mniejszej niż 50000 zł.

V. WARUNKI I ZASADY DIALOGU TECHNICZNEGO

 1. Dialog prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego" opublikowanego na stronie internetowej NASK.
 2. Dialog prowadzony będzie w formie wymiany korespondencji i/lub indywidualnych spotkań
  w lokalizacji NASK i/lub spotkań on-line na platformie Zamawiającego.
 3. Dialog jest prowadzony w języku polskim.
 4. Niniejsze zaproszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest postępowaniem prowadzonym w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Za udział w Dialogu podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów.
 6. Dialog jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz na równi traktujący wszystkich uczestników Dialogu. Dialog będzie prowadzony do momentu, gdy NASK na podstawie uzyskanych od Uczestników Dialogu informacji, będzie mógł określić wymagania  i oszacować wartość usługi utrzymania portali edukacyjnych.
 7. NASK zastrzega sobie prawo do:

-  wyboru Uczestników Dialogu

- zakończenia Dialogu na każdym etapie bez podania przyczyn. W przypadku braku rozwiązań spełniających wszystkie kryteria, NASK zastrzega sobie prawo wyboru rozwiązań częściowo spełniających określone wymagania.

 1. Udział w Dialogu nie jest warunkiem zaproszenia Uczestnika w przyszłości do potencjalnego przyszłego postępowania zakupowego.
 2. W przypadku gdy informacje przekazywane NASK przez Uczestników Dialogu stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.), powinny one być wyraźnie zastrzeżone przez podmiot udostępniający tj. Uczestnik Dialogu, nie później niż wraz
  z przekazaniem informacji NASK, musi zastrzec na piśmie, że przekazywane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
 3. W przypadku gdy informacje przekazywane NASK przez Uczestników Dialogu mają charakter utworu i Uczestnikowi przysługują do nich lub ich części autorskie prawa majątkowe, powinny one być jednoznacznie wskazane w przekazywanych materiałach.
 4. NASK zastrzega sobie prawo do wykorzystania przekazanych przez Uczestników Dialogu informacji, opracowań w całości lub części, a także ich przetwarzania w celu opracowania najlepszej koncepcji modelu utrzymania portali edukacyjnych.
 5. Przystąpienie podmiotu do Dialogu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie przez NASK przekazywanych informacji do przygotowania koncepcji modelu utrzymania portali edukacyjnych.

VI. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU

 1. Podmioty zainteresowane udziałem w Dialogu, proszone są o złożenie wypełnionego
  i podpisanego „Formularza zgłoszenia” do udziału w DIALOGU TECHNICZNYM DOTYCZĄCYM USŁUGI UTRZYMANIA PORTALI EDUKACYJNYCH prowadzonym przez NASK Państwowy Instytut Badawczy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
 2. Na podstawie zgłoszenia Zamawiający podejmie decyzję o zaproszeniu wybranych Wykonawców do rozmów w ramach Dialogu. Zamawiający poinformuje wybranych Wykonawców o zakwalifikowaniu do Dialogu wraz z wezwaniem do podpisania Porozumienia o Poufności.
 3. Przed przystąpieniem do rozmów Wykonawcy będą zobowiązani do przekazania Zamawiającemu podpisanego Porozumienia o Poufności. 
 4. Zgłoszenie i Porozumienie o Poufności powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnioną/e, w dokumentach rejestrowych podmiotu, do reprezentacji podmiotu przystępującego do Dialogu lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu. W przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji podmiotu przystępującego do Dialogu nie wynika z dokumentów rejestrowych, NASK żąda, załączenia do zgłoszenia, odpowiedniego pełnomocnictwa podpisanego przez osobę/y której uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestrowego.
 5. Zgłoszenia oraz Porozumienia o Poufności w formacie .pdf opatrzone w kwalifikowany podpis elektroniczny należy składać:

drogą elektroniczną na adres e-mail: krzysztof.sulinski@nask.pl – z opisem w tytule DIALOG TECHNICZNY DOTYCZĄCY USŁUGI UTRZYMANIA PORTALI EDUKACYJNYCH

Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym mogą nadsyłać swoje zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym (Załącznik 1) do 25.03.2022 r.

NASK zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu do przesyłania zgłoszeń.

VII. KONTAKT

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie Dialogu po stronie NASK:

Krzysztof Suliński

ul. Stawki 40

01-040 Warszawa

Tel. 539-524-993

e-mail: krzysztof.sulinski@nask.pl

VIII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy do udziału w DIALOGU TECHNICZNYM DOTYCZĄCYM USŁUGI UTRZYMANIA PORTALI EDUKACYJNYCH prowadzonym przez NASK Państwowy Instytut Badawczy.

Załącznik nr 2 - Porozumienie o Poufności.

Medatdane

Data publikacji 22.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
NASK BIP
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Danowska-Kisiel Marta
do góry