Przedmiot działania

 • Do podstawowej działalności Instytutu, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), należy prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z) oraz w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z).
   
 • Przedmiotem dzaiłania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie telekomunikacji, teleinformatyki, informatyki, cyberbezpieczeństwa, funkcjonowania polskiego rejestru domen internetowych, społeczeństwa informacyjnego; przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w usługach świadczonych między innymi na potrzeby organów bezpieczeństwa i porządku publicznego, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa jednostek infrastruktury krytycznej.
 • Do zadań Instytutu należy:
  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych finansowanych ze środków  finansowych na naukę;
  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych finansowanych z innych źródeł, w tym także ze środków Unii Europejskiej i środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;
  • opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac  rozwojowych;
  • wytwarzanie w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oprogramowania, aparatury, urządzeń  i innych wyrobów;
  • prowadzenie badań naukowych i wdrożeniowych w zakresie ochrony informacji i systemów informacyjnych;
  • prowadzenie badań naukowych i wdrożeniowych w zakresie ochrony infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej administracji  publicznej;
  • realizowanie zadań nałożonych na Instytut przez ministra nadzorującego  - jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa publicznego, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych;
  • prowadzenie działalności wydawniczej związanej z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;
  • organizowanie kursów i konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;
  • prowadzenie innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających;
  • opracowywanie i wdrażanie usług telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, informatycznych oraz z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych oraz dziedzin pokrewnych
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra nadzorującego.
 • Do zadań Instytutu, szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, rozwoju edukacji oraz poprawy jakości życia obywateli, wykonywanych w sposób ciągły należy:
  • zapewnienie cyberbezpieczeństwa podmiotom publicznym w zakresie zlecanym i wskazywanym przez ministra nadzorującego, przez: realizację projektów związanych z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, tworzenie narzędzi do monitorowania sieci botnet, utrzymanie operacyjnego centrum zarządzania cyberbezpieczeństwem sfery cywilnej;
  • wsparcie informatyzacji państwa polegające w szczególności na rozwoju Miejskiej Sieci Komputerowej (WARMAN);
  • wdrażanie wyników badań naukowych i prowadzenie prac rozwojowych wspomagających rozwój systemów identyfikacji, w tym biometrii, uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję, modelowanie, symulację i optymalizację w systemach sieciowych, cyberbezpieczeństwo, przetwarzanie dużych, zmiennych i różnorodnych danych, w tym w chmurach obliczeniowych, metody analiz sieci społecznych, rozwój „Internetu Rzeczy” (IoT), technologię „blockchain”;
  • wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym prowadzenie badań nad bezpieczeństwem korzystania z sieci, szczególnie przez dzieci.
 • Instytut może prowadzić również inną działalność, określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w zakresie:
  • działalności w telekomunikacji przewodowej (61.10.Z);
  • działalności w telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z);
  • działalności w telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z);
  • działalności w pozostałej telekomunikacji (61.90.Z);
  • działalności związanej z oprogramowaniem (62.01.Z);
  • działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z);
  • działalności związanej z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z);
  • pozostałej działalności usługowej w technologii informatycznych (62.09.Z);
  • przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i podobnej działalności (63.11.Z);
  • działalności portali internetowych (63.12.Z);
  • reprodukcji zapisanych nośników informacji (18.20.Z);
  • robót związanych z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z);
  • wykonywania instalacji elektrycznych (43.21.Z);
  • naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z);
  • naprawy i konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego (95.12.Z);
  • pozostałych badania i analiz technicznych (71.20.B);
  • produkcji sprzętu telekomunikacyjnego (26.30.Z);
  • sprzedaży hurtowej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z);
  • sprzedaży hurtowej sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z);
  • wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z);
  • wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (77.39.Z);
  • dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z);
  • wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
  • wydawania książek (58.11.Z);
  • wydawania czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);
  • pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (85.59.B);
  • organizowania targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
  • działalności wspomagającej edukację (85.60.Z).
 • NASK działa na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Medatdane

Data publikacji 30.06.2016
Data modyfikacji 03.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
NASK BIP
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Redakator NASK
Osoba modyfikująca informację:
Monika Gajewska-Pol
do góry