Ogłoszenia

Ogłoszenie o RFQ na prywatną chmurę obliczeniową na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Szanowni Państwo,

NASK PIB uprzejmie informuje, że w wyniku omyłki pisarskiej do treści pytania 1, opublikowanego w dniu 18.05.2020r. i odpowiedzi na nie, wkradł się błąd.

Było:

1.           Pkt. 6.4.1.13 Oprogramowanie musi posiadać możliwość mieszania różnych rozmiarów dysków (4, 6, 8, 10 TB itd.) w tym samym klastrze.

Prosimy o zmianę zapisu na: Oprogramowanie musi posiadać możliwość mieszania różnych rozmiarów dysków (4, 6, 8, 10 TB itd.) w tym samym klastrze.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: Oprogramowanie musi posiadać możliwość mieszania różnych rozmiarów dysków (4, 6, 8, 10 TB itd.) w tym samym klastrze.

Powinno być:

1.           Pkt. 6.4.1.13 Oprogramowanie musi posiadać możliwość mieszania różnych rozmiarów dysków (4, 6, 8, 10 TB itd.) w tym samym klastrze

Prosimy o zmianę zapisu na: Oprogramowanie musi posiadać możliwość mieszania różnych rozmiarów dysków (np.: 4, 8, 12 TB) w tym samym klastrze

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na: Oprogramowanie musi posiadać możliwość mieszania różnych rozmiarów dysków (np.: 4, 8, 12 TB) w tym samym klastrze.

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia wynikające z omyłki.

***

NASK PIB uprzejmie informuje, że po zamknięciu listy pytań otrzymał pytania, które mogą mieć wpływ na kształt oferowanego rozwiązania.

W tej wyjątkowej sytuacji udzielamy odpowiedzi na ww. pytania, jednocześnie biorąc pod uwagę moment ich zadania - nie publikujemy tekstu jednolitego.

***

NASK PIB uprzejmie informuje, że odpowiedzi udzielone na ostatnie pytania Wykonawców spowodowały konieczność wprowadzenia dodatkowych zmian w dokumencie RFQ. W związku z powyższym publikujemy ostateczną wersję tekstu jednolitego RFQ, uwzględniającą wszystkie wprowadzone zmiany, a także ostatnią transzę pytań zadanych przez Wykonawców wraz z odpowiedziami.

Jednocześnie przypominamy, że zamknięta została lista pytań, kolejne zadawane pytania pozostaną bez odpowiedzi.

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na powyższe, termin składania odpowiedzi i wycen zostaje przedłużony do wtorku, 19.05.2020r. włącznie.

***

Zgodnie z komunikatem z 12.05.2020r., NASK PIB publikuje tekst jednolity dokumentu RFQ, uwzględniający zmiany wprowadzone w wyniku pytań i uwag przedstawionych przez Wykonawców oraz Załącznik nr 2 do RFQ – Tabela spełnienia wymagań, który także uległ zmianie.

Jednocześnie NASK PIB uprzejmie informuje, że wraz z opublikowaniem tekstu jednolitego zamknięta zostaje lista pytań od Wykonawców. Pytania przesłane po tym terminie pozostaną bez odpowiedzi.

***

NASK PIB uprzejmie informuje, że odpowiedzi na zadawane pytania publikowane są sukcesywnie w miarę ich napływu, natomiast tekst jednolity dokumentu RFQ uwzględniający zmiany wprowadzone w wyniku pytań i uwag przedstawionych przez Wykonawców zostanie opublikowany w środę, 13.05.2020r.

Jednocześnie informujemy, że termin składania odpowiedzi i wycen planowanego rozwiązania zostaje przedłużony do poniedziałku, 18.05.2010r. do godz. 12.00. Zamawiający nie planuje dalszego przedłużenia wskazanego terminu oraz kolejnych iteracji, a otrzymane odpowiedzi zostaną uznane za wiążące.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę w ramach procedowanego RFQ, dążąc do wypracowania dokumentacji, której ostateczny kształt spełniać będzie uznane standardy rynkowe.

Przedmiotowe Konsultacje w formie zapytania ofertowego Request for Quotation (zwane dalej RFQ) są prowadzone w związku z implementacją Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (zwanej dalej „OSE”). OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jednostkom oświatowym. Obowiązek wykonywania zadań operatora OSE został powierzony NASK, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184).

Celem zapytania jest zebranie przez NASK informacji w zakresie szacunkowej wartości zamówienia.

Celem RFQ nie jest przeprowadzenie procesu zakupowego. Prowadzone postępowanie nie ma na celu wyłonienia dostawców rozwiązania, w efekcie postępowania RFQ nie zostanie podpisana umowa na wdrożenie przedmiotowego rozwiązania.

Przedmiotem niniejszego RFQ jest  „Dostawa (wraz z instalacją, uruchomieniem, wdrożeniem i integracją) prywatnej chmury obliczeniowej na potrzeby OSE” w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Szczegółowe wymagania przedmiotu RFQ wraz z formularzem cenowym zostały określone w załącznikach do RFQ:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Tabela spełnienia wymagań

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy

Prosimy o przesłanie odpowiedzi na RFQ w postaci szacunkowej wyceny opisanego rozwiązania zgodnie z załączonym Formularzem cenowym i SOPZ w terminie do 11.05.2020r.

NASK PIB uprzejmie informuje, że w wyniku omyłki pisarskiej w opublikowanym dokumencie RFQ zabrakło punktu 4.2., o następującym brzmieniu:

4.2. Urządzenia w Centrach Danych

Zamawiający posiada zakupione urządzenia bezpieczeństwa dedykowane do zastosowania w dostarczonym Systemie. Są to urządzenia realizujące funkcjonalność zapory Firewall Nowej Generacji w raz usługami m.in. AV, IPS. Natomiast do ochrony ruchu HTTP, HTTPS (bezpiecznego dostępu do usług) i rozkładania obciążenia Zamawiający posiada urządzenia typu ADC.

Zamawiający zbudował dwa Centralne Węzły Bezpieczeństwa w obu Centrach Danych OPD1 i OPD2 składające się lustrzanych kompletów urządzeń.

Lista urządzeń w OPD:

a. Dwa NG Firewall - Fortinet Fortigate 3000D

b. Dwa F5 Networks i11800

Zamawiający założył następujące wymagania wydajnościowe dla CWB.

W poniższej tabeli przedstawiono wymagane skalowanie Infrastruktury bezpieczeństwa dla poszczególnych Węzłów:

Lokalizacja

Ilość sesji SSLVPN

Przepustowość NG Firewall

Przepustowość ADC

Przepustowość WAF

OPD1

500

20 Gbps

20 Gbps

8 Gbps

OPD2

500

20 Gbps

20 Gbps

8 Gbps

Osobą do kontaktów ze strony NASK jest:

Katarzyna Buczyńska

e-mail: katarzyna.buczynska@nask.pl

Medatdane

Data publikacji 30.04.2020
Data modyfikacji 18.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
NASK BIP
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Danowska-Kisiel Marta
Osoba modyfikująca informację:
Danowska-Kisiel Marta
do góry