Ogłoszenia

Ogłoszenie o konsultacjach technicznych prowadzonych w związku z planowaną budową prywatnej chmury obliczeniowej na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

I. OGŁASZAJĄCY
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (zwana dalej „NASK”),
Adres siedziby: 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12
strona www.nask.pl, e-mail nask@nask.pl
godziny pracy: 8:00-17:00

NASK PIB informuje, że zakończył konsultacje techniczne.


II. PRZEDMIOT I CEL KONSULTACJI TECHNICZNYCH
Konsultacje techniczne (zwane dalej „Konsultacjami”) są prowadzone w związku z potrzebą budowy infrastruktury prywatnej chmury obliczeniowej mającej zapewnić Zamawiającemu platformę do uruchamiania systemów OSS i BSS wspierających utrzymanie i zarządzanie siecią OSE. Celem Konsultacji jest zebranie przez NASK informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, zapytania ofertowego, określenia istotnych postanowień umowy oraz oszacowania kosztów realizacji w zakresie dotyczącym dostępnych na rynku rozwiązań technicznych, mających zastosowanie przy dostawie i uruchomieniu prywatnej chmury obliczeniowej wraz z systemami zarządzania, monitorowania, automatyzacji i orkiestracji. Chmura obliczeniowa zapewniać będzie zasoby dla:

 • systemów OSS/BSS,
 • maszyn wirtualnych,
 • wirtualnej sieci – SDN,
 • wirtualnych systemów pamięci masowych – SDS,
 • systemu telemetrycznego,
 • portalu OSE,
 • przechowywania i udostępniania danych obiektowych, blokowych, plikowych,
 • backupu środowiska i systemu odtwarzania po awarii,
 • systemu zarządzania tożsamością,
 • systemu klasy SIEM (Security Information and Event Management),
 • Element Manager’ów dla urządzeń sieciowych i bezpieczeństwa,
 • innych systemów wspierających infrastrukturę OSE.

Przedmiotem Konsultacji jest omówienie zagadnień związanych z budową prywatnej chmury obliczeniowej w następujących wariantach:


1. Budowa prywatnej chmury obliczeniowej w środowisku rozproszonym, składającym się dwóch centralnych ośrodków przetwarzania danych, wraz z kilkunastoma regionalnym ośrodkami przetwarzania danych. Prywatna chmura obliczeniowa zarządzająca i automatyzująca zarówno centralne jak i regionalne ośrodki przetwarzania danych.

2. Budowa prywatnej chmury w środowisku scentralizowanym, składającym się dwóch centralnych ośrodków przetwarzania danych objętych chmurą obliczeniową, wraz z kilkunastoma regionalnym ośrodkami przetwarzania danych z niezależną infrastrukturą serwerową. Prywatna chmura obliczeniowa zarządzająca i automatyzująca ośrodki centralne, z niezależnymi ośrodkami regionalnymi przetwarzania danych wyposażonymi w serwery do przetwarzania danych.


Istotnym elementem Konsultacji jest również omówienie możliwości dalszego rozwoju poszczególnych wariantów w tym docelowa architektura, sposób rozbudowy, złożoność procesu rozbudowy oraz licencjonowanie.


Ponadto celem Konsultacji jest oszacowanie czasu realizacji a także kosztów wsparcia producenckiego, serwisu gwarancyjnego i utrzymania systemu.


Zamawiający przyjmuje następujące założenia do budowy infrastruktury prywatnej chmury obliczeniowej:

Planowany projekt wdrożenia prywatnej chmury obliczeniowej będzie obejmował swoim zakresem m. in.: dostawę, instalację, uruchomienie i integrację zwirtualizowanej infrastruktury sieciowej, przestrzeni dyskowych, mocy obliczeniowej, systemu przechowywania danych, systemu backupu oraz niezbędnych systemów monitorowania i zarządzania.


W zakres prac projektowych, jakie Zamawiający zamierza powierzyć Wykonawcy będzie wchodzić m. in.:


1. opracowanie projektu architektury prywatnej chmury obliczeniowej, składającego się z dedykowanych na potrzeby chmury obliczeniowej modułów:

a. zwirtualizowanej mocy obliczeniowej na bazie rozwiązań Hyperconverged Infrastructure (HCI)

b. zwirtualizowanej przestrzeni dyskowej na bazie rozwiązań Hyperconverged Infrastructure (HCI)

c. zwirtualizowanej infrastruktury na bazie rozwiązań Software Defined Networking (SDN)

d. automatyzacji i orkiestracji funkcji zarządzania cyklem życia usług w ośrodkach przetwarzania danych

e. monitorowania i modelowania zarówno aplikacji, jak i całego środowiska przetwarzania danych z wykorzystaniem mikrosegmentacji

f. obiektowego systemu składowania danych na bazie rozwiązań Object Storage (OS)

g. systemu kopii zapasowych i archiwów na potrzeby systemów i aplikacji biznesowych

2. wdrożenie (dostawa, instalacja, konfiguracja, uruchomienie i integracja) infrastruktury prywatnej chmury obliczeniowej z elementami automatyzacji i orkiestracji usług,

3. zapewnienie niezbędnych licencji na korzystanie z oprogramowania

4. przeprowadzenie instruktaży dla pracowników Zamawiającego,

5. dostarczenie dokumentacji poszczególnych modułów i dokumentacji powykonawczej całego rozwiązania

6. świadczenie usług gwarancyjnych dla dostarczonych urządzeń i oprogramowania przez okres pięciu lat

7. zapewnienie usług wsparcia technicznego

8. zapewnienie usług administracji i wsparcia przez początkowy okres rozruchu systemu prywatnej chmury obliczeniowej


Istniejąca sieć szkieletowa OSE składa się z 3 węzłów centralnych (OPD1-3) oraz 16 węzłów regionalnych (rOPD1-16)

 


Koncepcja budowy prywatnej chmury obliczeniowej zakłada:


1. Wykorzystanie zasobów na potrzeby systemów biznesowych
2. Wykorzystanie zasobów na potrzeby systemów utrzymaniowych
3. Budowę modularnej i nowoczesnej platformy obliczeniowej
4. Wysoką dostępność poszczególnych modułów tworzących rozwiązanie prywatnej chmury obliczeniowej


Compute (HCI) musi zapewniać:


5. Wykorzystanie skalowalnego i modularnego rozwiązania klasy Hyperconverged Infrastructure (HCI)
6. Rozwiązanie HCI ma zapewniać niezbędne zasoby do przetwarzania danych, w oparciu o wirtualizację mocy obliczeniowej i przestrzeni dyskowych
7. Rozwiązanie HCI ma umożliwiać automatyzację i orkiestrację usług w całej prywatnej chmurze obliczeniowej

 

Tabela 1 Szacowane zapotrzebowanie na zwirtualizowane systemy obliczeniowe.

Identyfikator klastra Ilość vCPU
(fizyczne rdzenie)
Ilość vRAM (GB) Pojemność
pamięci masowej
SSD (TB, SATA
6Gbps)
Pojemność pamięci
cache SSD (GB, NVMe)
OPD1 1 300 – 1700 6 400 – 6900 1 400 – 2000 6 200 – 6700
OPD2 1 300 – 1700 6 400 – 6900 1 400 – 2000 6 200 – 6700
Mazowieckie rOPD 1 000 – 1400 4 200 – 4800 100 – 140 4 800 – 5200
Śląskie rOPD 600 – 700 2 500 – 2900 50 – 80 2 800 – 3200
Wielkopolskie rOPD 350 – 420 1 400 – 1800 35 – 60 1 800 – 2200
Dolnośląskie rOPD 400 – 500 1 500 – 2000 35 – 60 1 800 – 2200
Kujawsko-pomorskie
rOPD
250 – 320 1 100 – 1400 27 – 45 1 500 – 2000
Lubelskie rOPD 250 – 300 1 000 – 1400 32 – 45 1 400 – 1800
Lubuskie rOPD 250 – 300 1 000 – 1400 32 – 45 1 400 – 1800
Łódzkie rOPD 250 – 300 1 000 – 1400 32 – 45 1 400 – 1800
Małopolskie rOPD 250 – 300 1 000 – 1400 32 – 45 1 400 – 1800
Opolskie rOPD 250 – 300 1 000 – 1400 32 – 45 1 400 – 1800
Podkarpackie rOPD 200 – 270 800 – 1200 28 – 35 800 – 1200
Podlaskie rOPD 200 – 270 800 – 1200 28 – 35 800 – 1200
Pomorskie rOPD 200 – 270 800 – 1200 28 – 35 800 – 1200
Świętokrzyskie rOPD 200 – 270 800 – 1200 28 – 35 800 – 1200
Warmińsko-Mazurskie
rOPD
150 – 220 550 – 800 25 – 32 600 – 1000
Zachodniopomorskie
rOPD
150 – 220 550 – 800 25 – 32 600 – 1000

 

SDN musi zapewniać:


8. Wirtualizację funkcji sieciowych gwarantujących wysoką elastyczność połączoną automatyzacją i orkiestracją usług w całej prywatnej chmurze

9. Separację logiczną i fizyczną prywatnej chmury obliczeniowej od sieci szkieletowej realizowaną poprzez ustanowienie punktu styku pomiędzy istniejącymi przełącznikami LAN a siecią dedykowaną dla prywatnej chmury obliczeniowej (separacja systemów biznesowych i produkcyjnych)
10. Całkowitą niezależność infrastruktury prywatnej chmury obliczeniowej od systemów produkcyjnych (obsługa ruchu Internet/OSE) gwarantującą wysoki stopień dostępności i bezpieczeństwa systemów biznesowych i utrzymaniowychTabela 2 Szacowane ilości interfejsów sieciowych sieci SDN.

Identyfikator klastra Ilość interfejsów dostępowych
(10/25/40GE)
OPD1 35 – 45
OPD2 35 – 45
OPD3 15 – 25
Mazowieckie rOPD 15 – 25
Śląskie rOPD 15 – 25
Wielkopolskie rOPD 15 – 25
Dolnośląskie rOPD 15 – 25
Kujawsko-pomorskie rOPD 15 – 25
Lubelskie rOPD 15 – 25
Lubuskie rOPD 15 – 25
Łódzkie rOPD 15 – 25
Małopolskie rOPD 15 – 25
Opolskie rOPD 15 – 25
Podkarpackie rOPD 15 – 25
Podlaskie rOPD 15 – 25
Pomorskie rOPD 15 – 25
Świętokrzyskie rOPD 15 – 25
Warmińsko-Mazurskie rOPD 15 – 25
Zachodniopomorskie rOPD 15 – 25

 

Automatyzacja i Orkiestracja musi zapewniać:


11. Wykorzystanie automatyzacji i orkiestracji do centralnego sterowania procesem uruchamiania nowych usług we wszystkich węzłach, zarówno centralnych jak i regionalnych
12. Proces automatyzacji i orkiestracji usług ma obejmować swoim zakresem, zarówno przestrzeń obliczeniową, przestrzeń dyskową oraz tworzenie niezbędnych bloków sieciowych (SDN), gwarantując spójne dla wszystkich ośrodków przetwarzania danych wprowadzanie nowych usług i zarządzanie istniejącymi usługami
13. Możliwość monitorowania i analiz działających aplikacji, w celu opracowania i monitorowania polityk bezpieczeństwa z wykorzystaniem mikrosegmentacji na poziomie sieci SDN


Object Storage musi zapewniać:


14. Wykorzystanie systemu składowania danych, w oparciu o macierze obiektowe, pozwalające na efektywne składowanie i przeszukiwanie danych, z gwarancją ich nieusuwalności
15. System składowania danych działający w trzech centralnych ośrodkach, pracujący jako klaster niezawodnościowy


Tabela 3 Szacowana przestrzeń użytkowa systemu składowania danych.

System składowania danych Łączna przestrzeń OPD1, OPD2, OPD3
Przestrzeń użytkowa 900 – 1.4PB

 

Backup/Restore i Archiwizacja musi zapewniać:


16. Zapewnienie niezbędnego systemu kopii zapasowych (backup) i archiwów do pracy w środowisku zwirtualizowanym, pozwalającego na długoterminowe przechowywanie kopii zapasowych:
a. Codzienna kopia środowiska chmury – 7 dni (7 kopii)
b. Tygodniowa kopia środowiska chmury – 4 tygodnie (4 kopie)
c. Miesięczna kopia środowiska chmury – 12 miesięcy (12 kopii)
d. Roczna kopia środowiska chmury – 2 lata (1 kopia)
17. Wykorzystanie systemu backup w dwóch centralnych ośrodkach przetwarzania danych. System backup w danej lokalizacji będzie odpowiedzialny za tworzenie kopii zapasowych systemów pracujących w tej samej lokalizacji. Kopia pierwotnego backupu tworzona jest w drugiej lokalizacji centralnej.

 


18. System kopii zapasowych pracujący w dwóch ośrodkach centralnych tworzący jeden spójny system backup/restore
19. System archiwów oparty o rozwiązania dyskowe
20. Wykorzystanie systemu zarządzania systemem kopii zapasowych i archiwów
21. System kopii zapasowych i archiwów korzystający z własnej infrastruktury niezależnej od infrastruktury systemów biznesowych i utrzymaniowych oraz dla systemów produkcyjnych


Tabela 4 Szacowana przestrzeń dla systemu kopii zapasowych i archiwów.

System kopii zapasowych OPD1 OPD2
Przestrzeń użytkowa 110 – 140 TB 110 – 140 TB
Przestrzeń rzeczywista 220 – 500 TB 220 – 500 TB
System archiwów
Przestrzeń użytkowa 600 – 700 TB 600 – 700 TB
Przestrzeń rzeczywista 1 – 2 PB 1 – 2 PB

 

III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH TECHNICZNYCH


Konsultacje są procesem otwartym i może w nim uczestniczyć każdy Wykonawca. Wykonawcy zainteresowani udziałem w Konsultacjach mogą nadsyłać swoje zgłoszenia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia, elektronicznie w formacie .pdf na adres e-mail: konsultacje_ose@nask.pl z opisem w tytule „Konsultacje techniczne - chmura OSE” w terminie do dnia 07.01.2020 r. do godz. 12.00.

NASK zastrzega możliwość zmiany terminu do przesyłania zgłoszeń.
Osoba do kontaktów ze strony NASK:

Dariusz Firchał, tel.:+48 604 620 535
e-mail: konsultacje_ose@nask.pl
email: dariusz.firchal@nask.pl


IV. WARUNKI I ZASADY KONSULTACJI TECHNICZNYCH


1. Konsultacje są prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych Wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.
2. Konsultacje prowadzone będą w formie wymiany korespondencji i indywidualnych spotkań w siedzibie lub biurze NASK.
3. Konsultacje są prowadzone w języku polskim. W przypadku konieczności prowadzenia konsultacji w języku angielskim należy ten fakt zgłosić w formularzu zgłoszeniowym.
4. W trakcie Konsultacji NASK może korzystać z pomocy biegłych i doradców, dysponujących wiedzą specjalistyczną, niezbędną do przeprowadzenia Konsultacji.
5. Ogłoszenie dot. niniejszych Konsultacji nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest dialogiem technicznym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Za udział w Konsultacjach, Wykonawcy w nich uczestniczący nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów.
7. W przypadku gdy informacje przekazywane NASK przez uczestników Konsultacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.), powinny one być wyraźnie zastrzeżone przez podmiot udostępniający tj. uczestnika Konsultacji, nie później niż wraz z przekazaniem informacji NASK. Uczestnik Konsultacji musi zastrzec na piśmie, że przekazywane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
8. Przystąpienie Wykonawcy do Konsultacji jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wykorzystanie przez NASK przekazywanych informacji, do zastosowania w szczególności przy tworzeniu docelowej architektury rozwiązania, definiowaniu wymagań Zamawiającego oraz wdrożeniu i eksploatacji prywatnej chmury obliczeniowej.
9. NASK może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia Konsultacji z wybranym uczestnikiem, jeżeli uzna, iż przekazywane przez niego informacje nie są przydatne do osiągnięcia celu Konsultacji.
10. NASK zastrzega sobie prawo do zakończenia Konsultacji na każdym etapie bez podania przyczyn.
11. Przystąpienie do Konsultacji nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych Wykonawców w przyszłych postępowaniach zakupowych organizowanych przez NASK.
12. Ogłoszenie i prowadzenie Konsultacji nie zobowiązuje NASK do przeprowadzenia jakichkolwiek postępowań zakupowych ani do zawarcia jakichkolwiek umów dot. przedmiotu Konsultacji.

 

Medatdane

Data publikacji 20.12.2019
Data modyfikacji 27.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
NASK BIP
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Danowska-Kisiel Marta
Osoba modyfikująca informację:
Danowska-Kisiel Marta
do góry