Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organami NASK są:

  • Dyrektor,
  • Rada Naukowa.

Dyrektor kieruje NASK, a w szczególności:

  • ustala plany działalności,
  • realizuje politykę kadrową,
  • zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działalności NASK,
  • reprezentuje NASK,
  • podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących NASK, z wyjątkiem należących do zakresu działania Rady Naukowej.

Dyrektorem NASK jest dr Wojciech Kamieniecki na podstawie decyzji Minister Cyfryzacji Anny Streżyńskiej, wydanej  w oparciu o  art. 26 ust. 3 Ustawy o instytutach badawczych. Zastępcą Dyrektora jest prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz.

 

Rada Naukowa

 

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym NASK, w zakresie jej działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Kompetencje Rady Naukowej określają przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych oraz Statut NASK.

Skład Rady Naukowej

Przewodniczący Rady Naukowej
prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński

Politechnika Poznańska

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej
prof. dr hab. inż. Andrzej Dąbrowski

Politechnika Warszawska

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej
prof. dr hab. inż. Krzysztof Malinowski

NASK

Sekretarz Rady Naukowej
dr Agnieszka Wrońska

NASK

prof. dr hab. inż. Marek Amanowicz
Wojskowa Akademia Techniczna

prof. dr hab. Jan Łaszczyk
Akademia Pedagogiki Specjalnej

dr inż. Jerzy Żurek
Instytut Łączności

Daniel Bachan
Ministerstwo Cyfryzacji

prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut
NASK

prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz
NASK

dr inż. Michał Karpowicz
NASK

dr inż. Adam Kozakiewicz
NASK

Marcin Bochenek
NASK

Medatdane

Data publikacji 30.06.2016
29.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
NASK BIP
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Gajewska-Pol
Osoba modyfikująca informację:
Anna Maj
do góry